Kernwaarden

Wijkwijs werkt vanuit de volgende tien kernwaarden. Deze waarden helpen ons om op een betekenisvolle en bewuste manier onderzoek te doen met de stad. Tegelijkertijd krijgen deze waarden pas betekenis in de onderzoeken zelf, en veranderen daardoor continu. 

1

Wederkerigheid

Wederkerigheid staat centraal in de onderzoeken van Wijkwijs. Onderzoekers verzamelen niet alleen gegevens maar dragen ook actief bij aan de behoeften van de gemeenschap (groep mensen of initiatief), zoals betaling voor deelnemers, training tot onderzoeker, faciliteiten of praktische hulp zoals koken van een maaltijd. 

2

Gelijkwaardigheid

In samenwerking in onderzoek is het belangrijk dat iedereen elkaar als gelijken ziet. We willen respectvol samenwerken en openstaan voor diverse vormen van kennis. Dit betekent ook dat onderzoekers soms een stapje terug moeten doen en bescheiden durven te zijn, want zij hebben niet alle kennis in pacht!

3

Samen leren/creëren

Bij Wijkwijs wordt kennis samen gecreëerd, waarbij bijvoorbeeld ook diverse ervaringen over de buurt als waardevolle informatie gelden. In deze wisselwerking tussen betrokkenen is het leerproces voor alle partijen belangrijk, om zo gemeenschappelijke doelen te identificeren en passende oplossingen te ontwikkelen. 

4

Eigenaarschap

Bij eigenaarschap draait het om het erkennen van alle soorten bijdragen in het onderzoek. Iedereen die meedoet heeft recht op erkenning van ingebrachte kennis, observaties, netwerken, foto’s en ga zo maar door. Eigenaarschap met naam en toenaam!

5

Vertrouwen

Wederkerigheid onderzoek vereist onderling vertrouwen. Om dit te versterken, moeten onderzoekers actief betrokken zijn bij de gemeenschappen of groepen mensen waarmee ze een onderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld door te helpen bij wijkactiviteiten. Vertrouwen gaat ook om het investeren van middelen en verantwoordelijkheden zonder strikte voorwaarden.

6

Nabijheid

Het opbouwen van vertrouwen begint vaak met nabijheid. Dit betekent dat onderzoekers niet vanuit een afstand observeren, maar actief aanwezig zijn in de Rotterdamse wijken. Bijvoorbeeld door er te werken, te fietsen, te helpen, en betrokken te zijn bij de avonden in de wijk. Nabijheid gaat om zowel fysieke als emotionele verbondenheid, waarbij onderzoekers ook de spanningen en relaties in de gemeenschap begrijpen.

7

Inclusiviteit

Exclusiviteit gaat over het onderzoeksproces in de wijk. Wie is er bij het proces betrokken? Wie zit er aan tafel en wie niet? Het is hierbij belangrijk erop te letten dat niet iedereen Nederlands spreekt, of gemakkelijk met geschreven tekst overweg kan. Ook geloofsovertuigingen, migratieachtergrond, mobiliteit en leeftijd spelen een rol. Hoe kan je hier sensitief voor zijn? 

8

Rechtvaardigheid

In de waarde van rechtvaardigheid is het cruciaal dat onderzoekers actief zoeken naar diverse perspectieven in een wijk, voorbij de dominante beelden. Rechtvaardigheid gaat over het adresseren van ongelijkheid binnen en tussen gemeenschappen en de relatie tussen de universiteit en de inwoners van Rotterdam. We moeten serieus kijken naar vaak genegeerde perspectieven en machtsrelaties, en dit actief adresseren. 

9

Reflexiviteit

Rechtvaardigheid vergt dat je aandacht hebt voor wie je als onderzoeker, deelnemer, bewoner bent. Het is belangrijk dat je bewust bent van je positie, je achtergrond, wat je kan doen en wat niet. Het gaat om reflecteren op wat voor invloed dit heeft op het onderzoek en de mensen die zijn betrokken. Dit principe heet ‘positionality’. Hierin betekent ook flexibiliteit veel: sta je open voor verandering als er iets niet gaat zoals je wil?

10

Continuïteit

Dit laatste principe benadrukt de cruciale vraag: wat gebeurt er na het onderzoek? Onderzoeksprojecten vanuit de universiteit worden vaak uitgevoerd op projectbasis en duren een half jaar of een jaar. Deze tijdelijkheid past vaak niet bij het tempo van het dagelijkse leven van inwoners van een wijk. In onderzoeken bij Wijkwijs wordt er langduriger geïnvesteerd in onderzoek. We zorgen ervoor dat een rapport niet in een la eindigt!